Regulamin Forum Polskiego Wortalu Żywieniowego www.jedzdobrze.pl

 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Fundację Jedz Dobrze z siedzibą w Warszawie, ul. Augustówka 9, na rzecz użytkowników wortalu internetowego www.jedzdobrze.pl, polegającej na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego uczestniczenia w Forum w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii na tematy związane z żywnością, żywieniem, ochroną zdrowia i propagowaniem zdrowego stylu życia.
 2. Dostęp do serwisu Forum jedzdobrze.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet. Ci z użytkowników, którzy założyli uprzednio konto w portalu internetowym jedzdobrze.pl mogą pobierać z serwera udostępniane przez Fundację programy komputerowe oraz używać na stronach Forum jedzdobrze.pl zarezerwowanych dla nich loginów. Fundacja Jedz Dobrze może uwarunkować umożliwienie zamieszczania wpisów na wybranych lub wszystkich kategoriach Forum od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w wortalu internetowym jedzdobrze.pl.
 3. Użytkownik Forum jedzdobrze.pl publikuje informacje oraz swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Fundacja jedz Dobrze nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników na łamach Forum jedzdobrze.pl.
 4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na łamach Forum jedzdobrze.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc oraz treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających powszechnie aprobowane zasady netykiety, także poprzez zamieszczanie linków i odnośników do innych stron. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści i uwag mających charakter osobisty, w tym odnoszących się do innych użytkowników zwłaszcza treści mających na celu ich obrażanie.
 5. Niedopuszczalne jest publikowanie informacji o wyrobach i usługach, których promocja jest zakazana lub niezalecana środowisku szkolnym albo zakazanych lub niedozwolonych na naszym rynku, oraz linków do stron erotycznych.
 6. Użytkownicy którzy założyli uprzednio konto w portalu internetowym jedzdobrze.pl i zamieścili awatar z własną podobizną oraz informacją wskazującą na wykonywaną działalność i pozwalają na nawiązanie kontaktu, mogą zamieszczać na Forum Jedzdobrze.pl informacje dotyczące wyrobów spożywczych i usług związanych z żywieniem, ochroną zdrowia i dbałością o urodę i zdrowy tryb życia, w tym odnośniki i linki do innych stron internetowych.
 7. Fundacja Jedz Dobrze zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4 i 5 niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Forum jedzdobrze.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia pkt. 4 i 5.
 8. Przy publikacji zamieszczonego przez użytkownika wpisu Fundacja Jedz Dobrze może publikować część adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem wortalu jedzdobrze.pl przy zamieszczaniu wpisu. Fundacja nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Forum jedzdobrze.pl innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 9. Fundacja Jedz Dobrze dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Forum jedzdobrze.pl i programów komputerowych serii Dr.Dietman oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
 10. Fundacja Jedz Dobrze zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Forum Jedzdobrze.pl, bez podawania przyczyn takiego działania.
 11. Użytkownicy Forum poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Forum Jedzdobrze wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w Programach komputerowych serii Dr.Dietman.
 12. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Fundacja Jedz Dobrze zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.